BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH – DODO - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Biuletyn Informacji Publicznej

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH – DODO

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH – DODO

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH – DODO

   W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2023 r., poz.1206 t.j.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Malborku:  
- adres: ul.Gen. de Gaulle’a 3, 82-200 Malbork,

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Anna Burzacka-Rutecka. Można się z nią kontaktować:

- pod adresem: ul.Gen. De Gaulle'a 3, 82-200 Malbork lub poprzez skrzynkę e-mail: iod.malbork@gd.policja.gov.pl.

Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest Magdalena Wichert. Można się z nią kontaktować:

- pod adresem: ul.Gen. De Gaulle'a 3, 82-200 Malbork lub poprzez skrzynkę e-mail: iod.malbork@gd.policja.gov.pl.

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku.

W KPP w Malborku dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 28.05.2019
Data modyfikacji : 04.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Malborku
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Pawlak Komenda Powiatowa Policji w Malborku
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlak
do góry