Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Malborku

Komenda Powiatowa Policji w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Malborku

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wyszystkie pliki są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą z różnych źródeł, bądź zostały opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji lub przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak etykiet pól formularza,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres: komenda.malbork@gd.policja.gov.pl w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności - Panią Patrycją Sudenis-Szafoni z Komendy Powiatowej Policji w Malborku pod adresem mailowym komenda.malbork@gd.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 4774 22 803. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Malborku, ul. Ch. de Gaulle'a 3, 82-200 Malbork

Na parkingu przed budynkiem jednostki Policji przy ul. Gen. de Gaulle’a 3 znajdują się dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością, oznaczone znakami pionowymi i poziomymi. W celu umożliwienia wejścia dla osób z niepełnosprawnościami do budynku KPP w Malborku, przy wejściu głównym, od strony ul. Gen. de Gaulle’a, znajduje się dźwig platformowy umożliwiający wjazd do budynku wraz z dzwonkiem przyzywowym do powiadomienia operatora windy. Przed schodami wejściowymi znajdują się żółte płyty integracyjne, krawędzie schodów oznaczone są żółto-czarną taśmą ostrzegawczą. Wejście wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe umożliwiające dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z korytarza dostęp na wózku inwalidzkim jest do połowy pomieszczeń ze względu na występujące dodatkowe schody w ciągu komunikacyjnym. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościam, na pozostałych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji w Nowym Stawie ul. Bema 6, 82-230 Nowy Staw

Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada jedno czynne wejście. Dostęp do poczekalni dla interesantów wymaga pokonania jednego stopnia i drzwi. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji. W budynku znajduje się toaleta, wspólna dla pracowników i interesantów, która nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu wewnętrznym i przed wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Posterunku Policji w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole

Dostęp na parter przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzi rampa umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim. Wejście główne do obiektu prowadzi bezpośrednio na kondygnację parteru. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie posterunku w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji. W budynku znajduje się toaleta, wspólna dla pracowników i interesantów, która nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu wewnętrznym i przed wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Połączenie z Policją za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 28.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Malborku
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlak Komenda Powiatowa Policji w Malborku
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlak
do góry