Dostęp do informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2011 r., Nr 204, poz. 1195), która wprowadza nowy tryb udostępniania informacji publicznej - do ponownego wykorzystania.

Podstawowym celem zmian jest implementowanie do krajowego porządku prawnego wskazanego wyżej trybu dostępu do informacji publicznej oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznych, które zostały określone w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.        

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Jednym z głównych założeń nowelizacji jest bezwnioskowe uzyskiwanie informacji do ponownego wykorzystania, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego oraz centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (ustawa w zakresie centralnego repozytorium wchodzi w życie z dniem 29 września 2012 r.). Ponadto ponowne wykorzystanie informacji publicznej może odbywać się również przez jej udostępnienie w inny sposób niż opublikowanie w BIP lub poprzez złożenie stosownego wniosku.

 

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

  1)   informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób
i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

  2)   wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:


Komenda Powiatowa Policji w Malborku
ul. Ch. de Gaulle'a 3, 82-200 Malbork
fax 47 74 22 875

e-mail: Komenda.malbork@gd.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 02.09.2015
Data modyfikacji : 21.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Malborku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Janusz Pawlak
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Pawlak
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlak
do góry