Ochrona Danych Osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
w Malborku.

Kontakt:

ul. Ch. de Gaulle’a 3, 82-200 Malbork

tel. 47 74 22 803 w dni robocze: w godzinach 8.00 – 15.00

faks numer 47 74 22 875.

 

Komendant Powiatowy Policji w Malborku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.malbork@gd.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KPP w Malborku nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy,
a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika
z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Metryczka

Data publikacji : 30.05.2018
Data modyfikacji : 21.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Malborku
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Pawlak Komenda Powiatowa Policji w Malborku
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlak
do góry